Tỉ giá: 3,620 Hotline: 1900 6825

Mẫu hợp đồng phổ biến với các bên đối tác Trung Quốc

Nhiều bạn có thể mong muốn tìm hiểu xem cách thức giao dịch với đối tác bên Trung Quốc trong trường hợp các cần giao dịch các hợp đồng lớn là như thế nào. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một mẫu hợp đồng cơ bản với đối tác là công ty Tư Linh Bằng Tường chuyên kinh doanh về các sản phẩm ống nước dùng trong các công trình.

 

   

甲方:汕头飞逸包装制品有限公司              乙方:广西凭祥泓臻贸易有限公

签订日期:2016年09月19日                 合同号:FY15091702

  1. 经双方平等协商,达成协议, 甲方向乙方出售下列产品

 

型号

颜色处

/

数量/

/

M2292

 

 

盖子和底部做喷漆磨砂亚金色,旋管喷镀金色(金色参考M495),内杯11.1mm

2

12000

24000

M2646

 

 

盖子和底部做喷漆磨砂亚金色,旋管喷镀金色(金色参考M495),内杯12.1mm

3

12000

36000

M887

 

 

顶片和旋管做注塑黑色,盖子和底部做注塑肤色(肤色参考M2074A),内杯12.1mm

1.5

12000

18000

M268A

 

 

盖子做注塑黑色,旋管 和底部做喷镀金色,内杯12.1mm

1.5

12000

18000

M495金色色

 

含运费到广州荔湾区送货上门

96000元

 

 

 

  1. 付款方式支付

户名:

账号:15992287819

3. 包装方式:OPP

4. 备品:50个每

5. 货期:收到定金后 40-45天交

6. 付款方式:预付30%(28800元)订金,余款70%(96000-28800=67200元)出货前付清

双方的违约责任 
1.甲方不能按时交货的应向乙方偿付不能交货的订金和罚款30%订金给乙方。 
2.甲方所交产品款式、型号、规格、花色、质量不符合规定的,如果乙方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由甲方负责包换,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

3.甲方因产品包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。

4.甲方逾期交货的(超过5天合同货期),应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向乙方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。  

5.产品错发到货地点或接货人的,甲方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担乙方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。 
本合同自___2015_____年__9__月__19__日起生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。

 

此合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效

 

甲方:汕头飞逸包装制品有限公司                                                                                                                                          乙方:广西凭祥泓臻贸易有限公司

地址:汕头市龙湖区科技中路11号经发                                                                                                                                地址:凭祥市天南二级路白云分场旁(蓬莱阁)1幢A403号

大厦B座201            

电话:0754-88174006                                                                                                                                                                    电话:15625454242

负责人:李丽端                          负责人:李